ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ จันทร์เทา.
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อปพร.อบต.ดงหม้อทองใต้
หน้าที่ในกลุ่ม : 1