ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิลพล บุญเฮ้า
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม :