ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนี นรบุตร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :