โครงการเศรษฐกิจชุมชน เลี้ยงปลานิลบ่อดิน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 นางมณี (27 กรกฎาคม 2566)

โครงการ เลี้ยงปลานิลบ่อดิน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 นางมณี

ขึ้นบนสุด