การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

 :  24 เม.ย. 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประกาศวันที่  9 มกราคม 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้มีนโยบายเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อรับมอบนโยบายต่างๆแต่ละเดือน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คนงาน ร่วมกันเคารพธงชาติ ด้านหน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ (นายเหรียญชัย  ทองเฟื้อง) ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้    ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

 :  17 มี.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงหม้อทองใต้
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
- ประชุมพิจารณาแผนการดูแลและอนุมัติการสนับสนุนการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปี ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 43 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ขึ้นบนสุด