นายเหรียญชัย ทองเฟื้อง
นายก อบต.ดงหม้อทองใต้ เบอร์โทร 0621499254

นายการัณย์ ศรีแสนยงค์
รองนายก อบต.ดงหม้อทองใต้
0830330087

นายธรรมนูญ ประเสริฐพงษ์
รองนายก อบต.ดงหม้อทองใต้
0843241781

นางสาวสุนทรี ก่อขันธ์
เลขานุการนายก อบต.
0811840645

นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร
ปลัด อบต. เบอร์โทร
0986603233

ว่าง
รองปลัด อบต.