ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทพนิรันดร์ เเสงเพชร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( ว่าง )
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.

(.ว่าง.)
วิศวกรโยธา

นายพลชัย โต่งกาโพง
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสถาพร ผาลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

นางสาวอันธิกา หอระสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมพงษ์ ปาละภา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาวสุวนันท์ ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ