นางอรนิตย์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
094-291-45

นางสาวอังคนา อุปชาใต้
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ
098-257-51

นางสาวขนิษฐา ซองวงศ์ษา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
093-423-86

นางสาวเบญจวรรณ อุบลลา
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
061-169-74

นางสาววรรณภา นะดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
092-320-38

นายวีระยุทธ อุประ
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
098-180-49

นางสาวรุจณีย์ ประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
064-327-88

นางสาวสุจิตตา ศรีขัดเค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-095-16

นางสาวขนิษฐา ละศรีจันทร์
คนงาน
098-856485