ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางนิ่มนวล นนดารา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
085-758-16

นางสาวณัฎฐนันท์ สิงห์น้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
098-894-53

น.ส.มุธิตา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
089-898035